Wednesday, 14 December 2016

Dadeni Newydd, HMS Morris a Radio Cymru Mwy, Herald Gymraeg 14 Rhagfyr 2016


Rwyf am aros yn y byd diwylliannol eto yr wythnos hon. Cyfeiriais yn ddiweddar at CD’s ardderchog Bendith a Rogue Jones yn y golofn hon a dyma un arall wedi fy nghyrraedd, yr un mor safonol, hyfryd a gwych: Interior Design gan HMS Morris.

Rydym mewn cyfnod hynod lewyrchus o ran safon cerddoriaeth a chreadigrwydd cerddorol yng Nghymru. Dadeni arall. Am y tro cyntaf (efallai) ers Cool Cymru ar ddiwedd y 1990au mae Cymru yn cynhyrchu grwpiau sydd o safon rhyngwladol. Rwyf yn dweud hyn ar sail safon y cyfansoddi, safon y cynhyrchu, natur arbrofol ac amgen y gerddoriaeth - OND yn sicr cerddoriaeth gyda apel eang.

Mae’r apel (ehangach) yma yn mynd a ni i lefydd gwahanol fel awgrymai’r hen hysbysebion cwrw Heineken ers llawer dydd – yn cyrraedd mannau gwahanol. Heddiw cawn haenau gwahanol o ddiwylliant Cymraeg a Chymreig yn ei holl ogoniant – bydd ein pobl ifanc yn chael hi’n anodd amgyffred pam roeddem yn cwyno a brwydro am ‘rhywbeth gwell’ yn ystod yr 1980au – cyn i Cool Cymru wireddu’r chwyldro cyntaf o ail hanner y 1990au ymlaen.

Anhygoel meddwl a dweud y gwir, er yr holl greadigrwydd dros y blynyddoedd diweddar, fod artistiaid fel Bendith, Rogue Jones a HMS Morris yn rhyddhau CDs sydd mor bell-effeithiol a bwled arian o ran rhoi ergyd ddiwylliannol i rhywun gan achosi i’r gwrandawydd aros yn ei unfan am eiliad a sylweddoli beth yw gwir ystyr y gair ‘talentog’.

Anodd yw osgoi natur dwy-ieithog rhai o’r CDs . Yn bersonol, byddwn yn dadlau fod yn biti fod cyn llied o ganeuon Cymraeg ar CDs Rogue Jones a HMS Morris, os ond am resymau hunanol fel cyflwynydd gyda’r nos ar BBC Radio Cymru - gallwn chwarae llawer mwy ar y caneuon Cymraeg!  Ond hefyd fel gyda dwy-ieithrwydd yn gyffredinol mae’n ymddangos mai’r grwpiau gyda’r gallu dwy-ieithog sydd yn arloesi a rhagori ar hyn o bryd. Fedra’i ddim enwi grwp Cymreig sydd ddim a chaneuon Cymraeg sydd yn gwneud y fath argraff?

Dwy gân Gymraeg sydd ar Interior Design  ac eto mae’r holl CD yn swnio yn Gymreig. Prin fod rhywun yn sylwi. Mae ‘Nirfana’ yn gyfarwydd i glustiau’r Cymry hynny sydd yn gwrando ar y Cyfryngau Cymraeg. Hon di’r gân hefo’r “Aa Www” yn rhedeg trwyddi. Cân bop berffaith afaelgar a chrefftus. Mae’n hyfryd, hyfryd iawn.

Gallwn ddadlau fod y gân yma yn ddigon. Fel mynegodd y Situationists Internationale rydym wedi gadael yr Ugeinfed Ganrif. Rydym yn gwybio drwy’r Unfed Ganrif ar Hugain. Mae’n wych fod rhywbeth mor grefftus a Nirfana yn bodoli yn Gymraeg ochr yn ochr a chaneuon artistiaid fel Gwenno ac Ani Glass – yn hip bron heb ymdrech, yn hip heb orfod gweiddi a sgrechian.

Yr ail gân Gymraeg ar Interior Design yw ‘Gormod o Ddyn’ eto gyda synnau ailadroddus gafaelgar drwyddi. Dyma Massive Attack petae’r Bristoliaid wedi croesi’r Avon a wedi eu magu yng Ngwalia fach. A dwi heb ddechrau adolygu gweddill y CD. Un gair: rhagorol.
Rhywbeth arall rwyf wedi ei fwynhau yn ddiweddar yw’r dewis sydd ar gael ar Radio Cymru Mwy – nid ar y donfedd radio prif-ffrwd ond yn ddigidol ar y we ac ar Sky. Gwrandewais yn ddiweddar ar awr o ddewisiadau cerddorol Gareth (Gaz Top) Jones. Ar ddechrau’r rhaglen dyma Gareth yn cyfaddef ei fod yn llai rhugl na rhai – ond doedd dim angen iddo – dydi’r ‘plismyn iaith’ traddodiadol ddim yn debygol o wrando ar raglenni digidol.

Chwa o awyr iach oedd cael gwrando ar Gareth yn cyflwyno. Dyma un o’r cyflwynwyr mwyaf brwdfrydig rwyf yn ei adnabod. Bu Gaz Top yn enw cyfarwydd ar raglenni fel ‘How 2’ ac ar raglen fore Sadwrn ‘It’s Just Not Saturday’ hefo Danni Minogue. Unwaith eto, croeso i’r Byd Cymraeg, os nad croeso yn nôl, fedrith Gareth ond cyfoethogi’r arlwy Cymraeg, bratiog neu ddim, ddim bod hynny o unrhyw ots! Mae o yn gwbod i stwff yn gerddorol hefyd (ond does dim angen dweud hynny).

Yr hyn sydd i’w gael ar Radio Cymru Mwy go iawn yw amrywiaeth cyflwynwyr ond y ddolen gyswllt efallai yw’r ffaith fod y rhan fwyaf yn ifanc, yn leisiau newydd ac yn sicr yn frwdfrydig dros y gerddoriaeth. Gwych o beth yw meithrin talentau newydd fel hyn. Fel Gaz Top mae’r cyflwynwyr yn gwybod eu stwff yn gerddorol. Dyma agosau at wneud y math o arlwy a gawn ar orsaf fel BBC 6 Music yn bosib yn y Gymraeg – nid yr un caneuon yn amlwg ond yr un hyder ffwrdd a hi.

O ran cyrraedd y miliwn o siaradwyr Cymraeg ac argymell y tri chwarter miliwn arall fod yna werth yn y Gymraeg a fod hi werth yr ymdrech i ddysgu,  mae’n rhaid ail feddwl a chynnig mwy – llawer mwy. Rhywsut rhaid darbwyllo poblogaeth llefydd fel Prestatyn fod gwerth dysgu’r Gymraeg ac er nad Gaz Top yw’r darlledwr sydd yn mynd i achub yr Iaith Gymraeg mi neith fymryn o les.

Mae Gareth oleiaf yn siarad yr un Iaith a phobl y gogledd ddwyrain.  Diolch i Radio Cymru Mwy mae modd clywed y lleisiau yma. Bydd lleisiau rhai fel Gareth yn rhoi ail-berchnogaeth i’r di-freinteiedig ieithyddol a diwylliannol yn y gogledd ddwyrain yn sicr.

Credaf fod yna Ddadeni newydd gyda artistiaid fel HMS Morris a chredaf fod yna ddatblygiadau cyffrous fel Radio Cymru Mwy – y cam nesa yw cael hyn i dreiddio, fel yr Heineken, ar hyd y lonydd bach cefn gwlad led led Cymru  a strydoedd trefol fel Fflint neu Port Talbot.


No comments:

Post a Comment