Wednesday, 6 May 2015

"Digging Down" Herald Gymraeg 6 Mai 2015

Llun: Shari Llywelyn

 
 
Os ydi unrhywun o ddarllenwyr yr Herald Gymraeg yn cofio’r cerddor electronig o Aberteifi, Malcolm Neon, (bellach yn Malcolm Gwyon yr arlunydd) fe fyddwch yn cofio teitl un o’i ganeuon, sef ‘Pwy sy’n gwybod beth yw Art?’. Cwestiwn da iawn, a dyma chi ofyn yr union gwestiwn yn ddiweddar wrth i mi gael gwahoddiad i Nant Peris i fod yn rhan o ddigwyddiad celf yn dwyn yr enw ‘Digging Down’.
Yn ôl y gwahoddiad gefais, roedd y digwyddiad yn cynnwys elfennau o archaeoleg, gwyddoniaeth, hanes lleol, celf, cerddoriaeth a pherfformiadau felly doedd dim angen meddwl ddwywaith cyn derbyn y gwahoddiad
Rwan ta, os dwi’n dweud fy mod i a’r gwaheddedigion eraill yn “rhan” o’r digwyddiad, dydi hynny ddim yn cyfleu y cyfan. Roeddwn i a’r dwsin arall hefyd yn gynnulleidfa o fath, yn profi y digwyddiad ac yn lygad-dystion. Ond roeddem hefyd yn cymeryd rhan. Fe egluraf yn y man.
Roedd yr holl ‘ddigwyddiad’ wedi ei drefnu ar ffurf y ‘Swper Olaf’ ac yn cymeryd lle mewn hen ysgubor yn Nant Uchaf. Felly dyma ni yn eistedd o amgylch y bwrdd ar gyfer gwledd o fwyd wedi ei baratoi gan Gert Vos, Oren, Caernarfon. Bellach mae Oren yn gyfrifol am drefnu bwytai neu gaffis ‘Pop-Up’ yn wythnosol rhywle yn Eryri.
Fel arfer os ydi rhywun yn cyfeirio at fwyd fel ‘gwahanol’ neu fel ‘diddorol’ mae rhyw awgrym yna fod rhywun heb ei blesio, fod y bwyd ddim at y dant go wir, ond yn yr achos yma roedd y bwyd  wirioneddol yn ‘ ddiddorol’ ac yn wirioneddol ‘wahanol’ – ac yn fendigedig oherwydd hynny. Profiad a hanner oedd blasu’r bwyd, gan gymeryd pwyll i fwynhau ac mewn ffordd i arbrofi gyda’r broses o fwyta. Bwyd naturiol iawn gyda cymhwysion ‘gwyllt’ oedd ar y fwydlen.
Ein diod, er engraifft,  oedd sydd grug, yn blasu fel y mynydd a’r pridd ond hefyd yn flodeuog – dyma ’lemonade’ cyntefig. Bron yn ddigon i’n cludo yn ôl i’r Oes Efydd. Tra reodd y gwahanol gyrsiau yn cyrraedd ein bwrdd dan ofal Gert, roedd y perfformaid yn mynd yn ei flaen. Rhan bwysig o’r noson, rhan o’r perfformiad efallai?, oedd y drafodaeth.
Nawr ac yn y man byddai’r perfformwyr yn taflu rhyw gwestiwn neu yn gosod rhyw ddamcanaieth ger ein bron. Wedyn, roedd rhwydd hynt i ni (fel cynnulleidfa) ymateb, i drafod, i greu dadl. Cyn bo hir bydd yr Hen Sgubor yn cael ei drawsnewid i fod yn gartref gwyliau – oedd y ffaith yma yn rhan o’r holl ddigwyddiad, yn fwriadol er mwyn ennyn trafodaeth? Cwestiwn da arall.
Ond roedd y gwesteion yno hefyd i fod yn ‘guinea pigs’ bach i’r holl brosiect. Wedi derbyn ychydig o nawdd gan gynllun ‘Waleslab’ drwy’r Theatr Genedlaethol, roedd elfen o arbrofi ar y noson, i weld sut mae’r prosiect yn ffurfio a datblygu, i weld lle ddylia’r prosiect fynd nesa. Nid cynnulleidfa draddodiadol oedda’ni felly ond rhan o’r broses ddatblygu.
Llun: Lindsey Colbourne
Mwynheais yn fawr iawn ganu a barddonaieth ddwy-ieithog yr ymryddawn Sam Fox, yn ogystal a’i chyflwyniad ar y delyn. O Gymmoedd y De daw Sam a mae hi i weld yn perfformio fwy yn Ewrop nac yng Nghymru. Cafwyd synnau cefndir i’r noson ac ar adegau diffodwyd y goleadau gan ein gadael i fyfyrio yn syn yn y tywyllwch, tywyllwch llonydd a distaw Nant Peris.
Yr artist oedd yn gyfrifol am hyn ôll oedd Lindsey Colbourne a’r cysylltiad archaeolegol yw’r ffaith i Lindsey fod yn ‘cloddio’ ychydig yn y domen sbwriel Fictoraidd iddi ddarnganfod yng nghefn ei gardd. Poteli megis y rhai ‘Cod’ gyda marblen, ‘Hamilton’ gyda’r gwaelod pigog / crwn a’r rhai yn dal gwenwyn gyda’r asennau ar eu hyd yw rhai o’r pethau mwyaf cyffredin i ddod allan o’r domen. Wrth reswm cafodd Lindsey gannoedd ar gannoedd o ddarnau o lestri ond hefyd yn ddiddorol iawn cafwyd sawl darn o ‘ddoliau-China’, sef rhai wedi eu gwneud o’r clai caled.
Felly y gwrthrychau sydd wedi ysbrydoli Lindsey. Ymateb i’r ‘pethau’ bob dydd yma, oedd ar un adeg yn perthyn i’r teulu Williams oedd yn byw yma yn hen fwthyn Coed Gwydr, wnaeth Lindsey i greu digwyddiad aml-ddisgyblaeth.
Cyn i ni eistedd am y ‘Swper Olaf’ gwahoddwyd ni oll i weld y domen sbwriel ac i ddewis ambell ddarn neu gwrthrych a dod a nhw hefo ni, gan eu gosod ar y bwrdd swper – eto yn y gobaith o ysgogi trafodaeth. Efallai fod ambell i ddarllenydd yn gwingo yn ei sedd erbyn hyn, gallai’r math yma o ‘ddigwyddiad’ lithro i ryw arall-fyd celfyddydol mewnblyg ac ymhongar tu hwnt. Ond nid digwyddiad felly ddatblygodd ar y noson.
Roedd pawb gyda ddigon o ddiddordeb yn y ‘digwyddiad’ i wneud pethau weithio, i ymuno ac yn sicr i drafod /ddadlau. Gyda ychydig o ysbryd mentro, ac ymwrthod a sinigiaeth naturiol am bethau fel hyn roedd hon yn noson bleserus iawn. Rhaid canmol yr artist, Linsey, am guradu’r holl beth mor gelfydd, ac am gadw elfen Gymreig iawn, lleol iawn a thirweddol iawn i’r holl beth.
Dyma ddigwyddiad oedd, nid yn unig yn perthyn i le, ond oedd wedi ei sbarduno gan wrthrychau hanesyddol, olion materol rhywun oedd wedi byw yn y lle dros ganrif yn ôl. Fy marn i ar bethau oedd fod hwn yn wych gan fod Lindsey wedi creu digwyddiad celfyddydol heb gyfaddawdu i unrhyw elefen o gelf-ddinesig-drefol. Roedd y digwyddiad yma o’r wlad ac yn y wlad. Dyma ddigwyddiad celfyddydol diddorol a gwahanol – a hynny yn yr ystyr gorau.


Llun: Shari Llywelyn

No comments:

Post a Comment